Privacybeleid

Artikel 1: Identiteit

Deze privacyverklaring is opgesteld voor Top Tine, handel drijvend onder dezelfde naam en met zetel
gelegen te Krombeekseweg 80, 8970 POPERINGE en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0715.918.693
Voor directe vragen m.b.t. privacy gerelateerde vragen kan de u contact opnemen via
tine@detroostzolder.be of 0479 03 81 88.

Artikel 2: Doel verwerking

 1. Op de hoogte houden van de gemaakte bestelling van de klant

  Wij, de troostzolder, gebruiken de verzamelde gegevens waarvoor toestemming werd gegeven om
  onze klanten de volgende diensten te leveren:
  Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, leveringsadres en
  betaalgegevensnodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te
  houden.

 2. Sneller en gemakkelijker gebruik van de website

  Daarnaast gebruiken wij de verzamelde gegevens waarvoor toestemming werd gegeven om het
  winkelen op deze website zo aangenaam mogelijk te maken, wij slaan met uw toestemming uw
  persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze
  diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u producten aanbevelen die u
  mogelijk interessant vindt. Als u op deze website een klantenprofiel aanmaakt en dus toestemming
  geeft, bewaren wij uw gegevens, zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres,
  leveringsadres en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
  Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen
  ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

 3. Gebruik van cookies

  Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.
  Deze website gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in
  staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan
  te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot
  persoonsidentificatie.

  Deze cookies blijven op het apparaat afhankelijk van uw eigen instellingen en afhankelijk van de
  bepaalde cookies. Op basis van de bestaansduur van de cookies maken we ook nog een onderscheid
  tussen tijdelijke en permanente cookies: Permanente cookies: deze cookies blijven op u computer,
  tablet of smartphone staan, ook al heeft u uw browser of mobiele app al afgesloten. Dankzij deze
  cookies kunnen we u herkennen als u onze website of mobiele app bezoekt op een later tijdstip.
  Permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat hun einddatum bereikt is, tot er een nieuwe
  versie van de cookie wordt geïnstalleerd, of tot u ze zelf verwijdert via de instellingen van uw
  browser of mobiele app.

  U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen op deze website geen cookies ontvangt.
  Het aanvaarden van cookies betekent niet dat u rechtstreeks geïdentificeerd kunt worden, tenzij u
  ons zelf informatie hebt bezorgd waarmee u rechtstreeks geïdentificeerd kunt worden.

  Wij respecteren de privacy van alle gebruikers op deze site en dragen er zorg voor dat de
  persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw
  persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter
  beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling (zoals het koerierbedrijf).

Artikel 3: Verwerkingsgrond

De verwerking van alle drie de doelen is gegrond op de toestemming die door u wordt gegeven.
Zonder toestemming worden geen enkele persoonlijke gegevens of andere zaken opgeslagen.
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. met uitdrukkelijke toestemming van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.
(toestemming), heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Artikel 4: Bewaartermijnen

De opgeslagen gegevens zullen niet langer dan noodzakelijk verwerkt worden. De opgeslagen
gegevens blijven maximaal voor een periode van 1 maand opgeslagen of tot het einde van de
verwerking van de bestelling.

Artikel 5: Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de
persoonsgegevens van u worden gedeeld met andere vennootschappen.

MailBlue

MailBlue is gespecialiseerd in de ontwikkeling van e-mailmarketing, marketing automatisering,
verkoop, CRM, contactmanagement en zakelijke marketingdiensten. Wanneer u toestemming geeft
en een bestelling maakt, worden Persoonsgegevens van de u verwerkt met het oog op
marketingdoeleinden of management doeleinden gerelateerd aan de klantrelatie.

MailBlue bewaart en verwerkt de Persoonsgegevens op haar servers en zal de Persoonsgegevens
alleen conform onze instructies verwerken. De Persoonsgegevens worden niet voor eigen doeleinden
verwerkt door MailBlue.

MailBlue behaalt jaarlijks het Privacy Verified certificaat om aan te tonen dat zij aan de laatste AVG /
GDPR wet- en regelgeving voldoen.

Artikel 6: Direct marketing

U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met
het oog op direct marketing.

Artikel 7: Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en
overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien
ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te
maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f),
met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal
leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen
naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de u gevraagd om een mail te sturen naar tine@detroostzolder.be.

Artikel 8: Klacht

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).