Skip to main content

Algemene voorwaarden De Troostzolder

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van de overeenkomsten die worden gesloten tussen De Troostzolder en haar klanten en hebben voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de klant. Er kan slechts van deze algemene voorwaarden worden afgeweken mits schriftelijke goedkeuring door De Troostzolder.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen. De ongeldige of niet-uitvoerbare bepalingen zullen vervangen worden door geldige en uitvoerbare bepalingen die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling van de te vervangen bepaling.

Artikel 2: Definities

De ondernemer: De Troostzolder – Tine Top, Krombeekseweg 80 – 8790 Poperinge, geregistreerd in de Kruispunt der Ondernemingen onder het nummer 0715.918.693 en te bereiken op tine@detroostzolder.be of 0479/038188; BE79 3632 0460 1433.
De consument/de klant: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand: Elk middel dak kan gebruikt worden voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en onderneming gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Dag: Een kalenderdag.

Artikel 3: Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al de offertes van de ondernemer zijn vrijblijvend, er kunnen hieraan op generlei wijze rechten ontleend worden. De online bestelling doet de verkoop nog niet tot stand komen. De verkoop komt slechts tot stand nadat de ondernemer deze schriftelijk bevestigd heeft of nadat de ondernemer met de uitvoering ervan begonnen is.

Indien het bestel artikel niet meer in voorraad is, zal de koper zo snel mogelijk verwittigd worden en zal deze kunnen kiezen om de bestelling te annuleren met terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde bestellingsinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

Elke offerte bevat de nodige informatie opdat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de offerte zijn verbonden.
Kennelijke vergissingen of fouten in de offertes binden de ondernemer niet.

Artikel 4: Betaling

Voor betaling kan gekozen worden uit volgende mogelijkheden: betalingen via Bancontact-app en overschrijving. Zoals in vorig artikel vermeld, doet het loutere feit van de betaling de verkoop niet tot stand komen, deze komt pas tot stand wanneer de bestelling per mail bevestigd wordt.

Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan de ondernemer gemeld te worden, zodat het bedrag gecorrigeerd kan worden. Betaalt de klant met overschrijving, dan kan het enkele dagen duren, voor de onderneming de betaling ontvangen heeft. Bestellingen worden pas verzonden van zodra de onderneming de betaling ontvangen heeft.

Artikel 5: Levering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website van de ondernemer de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten de prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De ondernemer kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat de bestelling geleverd wordt aan een derde op het opgegeven adres. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Wanneer een levering retour komt bij de ondernemer, omdat de klant zijn of haar adres niet volledig opgaf, dan zijn de kosten voor deze retour voor de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn of haar adres volledig en correct doorgegeven wordt zodat de levering correct kan verlopen.

Artikel 6: Prijs

Alle vermelde verkoopprijzen op de website zijn steeds inclusief BTW, maar exclusief leverings- en verpakkingskosten. De leverings- en verpakkingskosten worden bepaald doorheen het aankoopproces en gecommuniceerd aan de klant.

De uiteindelijke totale kostprijs is in Euro en op het einde van het aankoopproces expliciet en duidelijk vermeld, vooraleer de klant zijn aankoop definitief valideert.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze schriftelijk worden omschreven. De bijhorende foto is louter richtinggevend bedoeld, aan deze foto kunnen geen rechten worden ontleend en deze kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De ondernemer behoudt het recht om bepaalde prijzen, inclusief de leveringskosten, op elk ogenblik te wijzigen wat ook de reden moge zijn, doch er is een engagement om de gepubliceerde prijzen op het ogenblik van de aankoop door de gebruiker effectief toe te passen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de geleverde goederen beigendom van de ondernemer tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behoudt de onderneming zich voor het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

Artikel 8: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de ondernemer beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt de ondernemer zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 9: Garantie en retour

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten): Krachtens de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de consument op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit); Dit geldt ook bij bijzonder gebruik als dat door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de klant recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.

De ondernemer geeft alleen garantie op producten indien dit uitdrukkelijk is opgenomen in deze voorwaarden of wanneer deze wettelijk bepaald zijn, daarbuiten neemt de ondernemer geen verplichtingen op zich met betrekking tot de producten.

Voor zover wettelijk is toegestaan, beperkt de ondernemer de aansprakelijkheid met betrekking tot deze overeenkomst, op welke wijze dan ook, tot maximaal de aankoopprijs van de producten en accepteert de ondernemer geen aansprakelijkheid voor gevolgschade.

Algemeen: Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant de bestelbevestiging of kasticket en betaalbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant op door hem aangeduid adres afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst op tine@detroostzolder.be, waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan de ondernemer.

Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op gratis vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is

nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of normale slijtage. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 10: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die artikelen op de website aankopen (de zogenaamde “koop op afstand”):

10.1 Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

10.2 Herroepingsrecht bij levering van diensten

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

10.3 Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

De ondernemer zal alle van de consument ontvangen betalingen vergoeden, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroeppen.

De ondernemer verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de consument tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander

betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.

De bijkomende kosten als gevolg van de uitdrukkelijke keuze van de consument om voor een andere wijze van levering te kiezen dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden niet door de ondernemer terugbetaald.

Behalve wanneer de onderneming heeft aangeboden om de goederen zelf af te halen mag de onderneming, in het kader van verkoopsovereenkomsten, wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelijk welk tijdstip eerst valt.

10.4 Uitsluiting herroepingsrecht

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor:

 • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren,

is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.
 • Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettelijkheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door de ondernemer om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Klantendienst

De klantendienst is bereikbaar via e-mail op tine@detroostzolder.be, via de facebookpagina van De Troostzolder, of per post op het volgende adres: Krombeekseweg 80, 8970 Poperinge, België.

De klant heeft ook steeds de mogelijkheid om eventuele klachten in te dienen bij de Belgische Consumentenombudsdienst of het Europese Online Dispute Resolution-platform met het oog op het bereiken van een minnelijke oplossing.

Artikel 13: Verzendkosten en -termijn

Alle verzendingen binnen België gebeuren standaard via brievenbuspost, of via bpost. Vanaf €75 rekenen wij geen verzendkosten aan. Voor bestellingen beneden dit bedrag betaal je 3,50 euro (brievenbuspost, bij kaartjes of kleine geschenkjes)) of 6,5 euro (bij grotere afmetingen). De specifieke verzendkosten worden voor afrekening steeds duidelijk vermeld.

Afhalen van de bestelling is mogelijk na afspraak, of tijdens de openingsuren van De Troostzolder.

Levertermijn
Wij proberen alle bestellingen zo snel mogelijk te verzenden, de levering zal plaatsvinden tussen de 2 à 7 werkdagen.

Bij vertraging wordt de consument zo snel mogelijk geïnformeerd.

Artikel 14: Geschenkbonnen

Een geschenkbon van de onderneming is geldig bij aankoop via de website, of via ophaling/levering. Een geschenkbon blijft 12 maanden na datum van afgifte geldig. Als het bedrag van de aankopen de waarde van de bon overschrijdt, dan wordt het verschil door de klant bijbetaald volgens de gebruikelijke betalingswijze. Hij mag niet ingeruild worden tegen geld of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk.

Artikel 15: Wijzigingen voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de ondernemer. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden. De ondernemer kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 16: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-up als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Intellectuele eigendom

Onze website, ontwerpen, logo’s, tekst, foto’s, namen en in het algemeen elke communicatie wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij ons, onze leveranciers of andere belanghebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo kunnen tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties etc. niet worden gekopieerd of gereproduceerd zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 18: Toepasselijk recht – bevoegde rechter

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht.

Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Ieper bevoegd.

Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de aankopen via andere kanalen dan deze geplaatst bij www.detroostzolder.be